Thursday, November 29, 2012

Happy Christmas SMS 2012 In Hindi

Prabhu ishu ke pavitra parv Christmas ke aap,
Sabhi ko badhai...
Parmeshwar ke pavitra marg ka
Anushran karein vo sadaiev saath hai,
Apne bando ki sir par uska hamesha hath hai...
AAMEEN....
...Happy Christmas...

0 comments:

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | Blog Design | 2007 Company Name